Obchodní­ podmí­nky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upÅ™esňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavÅ™ených prostÅ™ednictvím internetového obchodu www.obluk.cz. S tÄ›mito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit pÅ™ed odesláním své objednávky a je na nÄ› dostatečnÄ› pÅ™edem upozornÄ›n. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s tÄ›mito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.obluk.cz je jezdecké potÅ™eby Obluk, s.r.o., se sídlem Brno, VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 identifikační číslo: 255 88 958, zapsané v obchodním rejstÅ™íku vedeném u Krajského soudu v BrnÄ›, oddíl C, vložka 36029 . Místem plnÄ›ní ze všech smluvních vztahů je  VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00, Brno a v pÅ™ípadÄ› osobního odbÄ›ru odbÄ›rní místo prodávajícího uvedené na www.obluk.cz určené kupujícím v objednávce.

Veškeré smluvní vztahy se Å™ídí právním Å™ádem ÄŒeské republiky.

 

2. Vymezení pojmů

 • SpotÅ™ebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, pÅ™ípadnÄ› jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné stranÄ› spotÅ™ebitel a na druhé stranÄ› prodávající.

 • SpotÅ™ebitel – je fyzická osoba, která pÅ™i uzavírání a plnÄ›ní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 • Kupující, který není spotÅ™ebitel – je osoba, která pÅ™i uzavírání a plnÄ›ní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. UzavÅ™ení kupní smlouvy

ŘádnÄ› vyplnÄ›ná a prostÅ™ednictvím internetového obchodu www.obluk.cz odeslaná popÅ™. prostÅ™ednictvím telefonu učinÄ›ná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavÅ™ení kupní smlouvy s prodávajícím, pÅ™ičemž kupující je svým návrhem na uzavÅ™ení kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodlenÄ› obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostÅ™ednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, pÅ™ičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavÅ™ení kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavÅ™ena akceptací návrhu na uzavÅ™ení kupní smlouvy ze strany prodávajícího, pÅ™ičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavÅ™ení kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostÅ™ednictvím e-mailu nebo telefonu.
SpotÅ™ebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavÅ™ení kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotÅ™ebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V pÅ™ípadÄ›, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro nÄ›j speciálnÄ› po dohodÄ› objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavÅ™ení archivována pouze po dobu nezbytnÄ› nutnou pro její vyÅ™ízení, pÅ™ičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotÅ™ebitele zpÅ™ístupnit. MÄ›nit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku pÅ™edání zboží k odeslání.

 

4. Odstoupení spotÅ™ebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

SpotÅ™ebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtÄ› 14 dnů, ode dne pÅ™evzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž pÅ™edmÄ›tem je nÄ›kolik druhů zboží nebo dodání nÄ›kolika částí, ode dne pÅ™evzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž pÅ™edmÄ›tem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne pÅ™evzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnÄ›ní práva na odstoupení od smlouvy musí spotÅ™ebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Jezdecké potÅ™eby Obluk, s.r.o., se sídlem Brno, VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 identifikační číslo: 255 88 958, zapsané v obchodním rejstÅ™íku vedeném u Krajského soudu v BrnÄ›, oddíl C, vložka 36029  , nebo e-mail: info@obluk.cz formou jednostranného právního jednání (napÅ™íklad dopisem zaslaným prostÅ™ednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). SpotÅ™ebitel může použít pÅ™iložený vzorový formuláÅ™ pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotÅ™ebitel stáhnout a vyplnit formuláÅ™ pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy pÅ™ed uplynutím pÅ™íslušné lhůty.

Pokud spotÅ™ebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozdÄ›ji do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotÅ™ebitele obdržel, včetnÄ› nákladů na dodání (kromÄ› dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnÄ›jší způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostÅ™edek, který spotÅ™ebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotÅ™ebitel výslovnÄ› neurčil jinak. V žádném pÅ™ípadÄ› tím nevzniknou spotÅ™ebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotÅ™ebitel, že zboží odeslal zpÄ›t, podle toho, co nastane dÅ™íve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozdÄ›ji do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotÅ™ebitel zaslat zpÄ›t nebo je pÅ™edat na adrese obluk.cz, VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 Brno pÅ™ičemž spotÅ™ebitel ponese pÅ™ímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotÅ™ebitel odešle prodávajícímu  zboží zpÄ›t pÅ™ed uplynutím 14 dnů. SpotÅ™ebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetnÄ› jeho funkčnosti.

 

SpotÅ™ebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splnÄ›ny s jeho pÅ™edchozím výslovným souhlasem pÅ™ed uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel pÅ™ed uzavÅ™ením smlouvy sdÄ›lil spotÅ™ebiteli, že v takovém pÅ™ípadÄ› nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k nÄ›muž může dojít bÄ›hem lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí tÅ™iceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle pÅ™ání spotÅ™ebitele nebo pro jeho osobu,

 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratnÄ› smíseno s jiným zbožím,

 • f) o opravÄ› nebo údržbÄ› provedené v místÄ› určeném spotÅ™ebitelem na jeho žádost; to však neplatí v pÅ™ípadÄ› následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • g) o dodávce zboží v uzavÅ™eném obalu, které spotÅ™ebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • j) o ubytování, dopravÄ›, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnÄ›ní poskytuje v určeném termínu,

 • k) uzavírané na základÄ› veÅ™ejné dražby podle zákona upravujícího veÅ™ejné dražby, nebo

 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s pÅ™edchozím výslovným souhlasem spotÅ™ebitele pÅ™ed uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel pÅ™ed uzavÅ™ením smlouvy sdÄ›lil spotÅ™ebiteli, že v takovém pÅ™ípadÄ› nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečnÄ› spotÅ™ebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (napÅ™. rtÄ›nky, krémy, šampony, štÄ›tce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky apod.), nebo které bylo upraveno gravírováním dle pÅ™ání kupujícího. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelnÄ› opotÅ™ebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 

5. Odstoupení kupujícího, který není spotÅ™ebitelem, od smlouvy

V pÅ™ípadÄ› kupujícího, který není spotÅ™ebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se Å™ídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránce doprava a platba.

Dodání zboží do SR - poštovné na Slovensko je 10 Eur

                                 - poštovné zdarma u objednávek nad 3.000,- neplatí u  objednávek do zahraničí

                                 - platba zboží možná pouze pÅ™evodem do VÚB  / na dobírku do SR nezasíláme

 

7. Platební podmínky

 • Dobírka – peníze za zboží platí kupující až pÅ™i pÅ™evzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poštÄ›.

 • Bankovní pÅ™evod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavÅ™ení kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího pÅ™ed odesláním zboží, v opačném pÅ™ípadÄ› nebude zboží odesláno popÅ™. pÅ™edáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

 • HotovÄ› (osobní odbÄ›r) – zboží zaplatí kupující v hotovosti pÅ™i pÅ™evzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce pÅ™ipraveno skladem.

 • Platební karty – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoÅ™ení objednávky jste pÅ™esmÄ›rováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potÅ™ebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba probÄ›hne okamžitÄ› a zboží odesíláme nejpozdÄ›ji následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají pÅ™ístup k údajům o Vaší kartÄ›, vše je pouze v rukou banky.

 

8. Práva z vadného plnÄ›ní

Právo kupujícího z vadného plnÄ›ní zakládá vada, kterou má vÄ›c pÅ™i pÅ™echodu nebezpeÄí škody na kupujícího, byÅ¥ se projeví až pozdÄ›ji. Právo kupujícího založí i pozdÄ›ji vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

Je-li vadné plnÄ›ní podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranÄ›ní vady dodáním nové vÄ›ci bez vady nebo dodáním chybÄ›jící vÄ›ci,

 • b) na odstranÄ›ní vady opravou vÄ›ci,

 • c) na pÅ™iměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdÄ›lí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, pÅ™i oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující zmÄ›nit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v pÅ™iměřené lhůtÄ› či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranÄ›ní vady pÅ™iměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako pÅ™i nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnÄ›ní nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranÄ›ní vady, anebo na pÅ™iměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou vÄ›ci nebo dodáním nové vÄ›ci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepÅ™iměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu vÄ›ci včas nebo vadu vÄ›ci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující zmÄ›nit bez souhlasu prodávajícího.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové vÄ›ci, nemůže-li vÄ›c vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • a) došlo-li ke zmÄ›nÄ› stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištÄ›ní vady vÄ›ci,

 • b) použil-li kupující vÄ›c ještÄ› pÅ™ed objevením vady,

 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení vÄ›ci v nezmÄ›nÄ›ném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 • d) prodal-li kupující vÄ›c ještÄ› pÅ™ed objevením vady, spotÅ™eboval-li ji, anebo pozmÄ›nil-li vÄ›c pÅ™i obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještÄ› vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž mÄ›l z použití vÄ›ci prospÄ›ch.

 

Neoznámil-li kupující vadu vÄ›ci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na tÄ›chto adresách:

Pro zaslání zboží: obluk.cz, VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 Brno.

FormuláÅ™ pro reklamaci zboží naleznete zde

Pro osobní doručení: Brno: VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 Brno.

Po obdržení vadné vÄ›ci je vystaven reklamační formuláÅ™, který je v pÅ™ípadÄ› zaslání reklamované vÄ›ci zaslán na email a to nejpozdÄ›ji do 24 hodin od obdržení vadné vÄ›ci. V pÅ™ípadÄ› podání reklamace osobnÄ› je formuláÅ™ vystaven na místÄ›. Reklamace je vyÅ™ízena ihned, ve složitÄ›jších pÅ™ípadech, které vyžadují posouzení, do 30 dnů.

 

9. Práva z vadného plnÄ›ní a záruka za jakost v pÅ™ípadÄ› kupujícího, který je spotÅ™ebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotÅ™ebitelem, že zboží pÅ™i pÅ™evzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dobÄ›, kdy kupující vÄ›c pÅ™evzal,

 • a) má vÄ›c vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základÄ› reklamy jimi provádÄ›né,

 • b) se vÄ›c hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se vÄ›c tohoto druhu obvykle používá,

 • c) vÄ›c odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pÅ™edloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo pÅ™edlohy,

 • d) je vÄ›c v odpovídajícím množství, míÅ™e nebo hmotnosti a

 • e) vÄ›c vyhovuje požadavkům právních pÅ™edpisů.

 

Kupující je oprávnÄ›n uplatnit právo z vady do 5 let od pÅ™evzetí zboží, v pÅ™ípadÄ› elektroniky do 24 mÄ›síců.

Projeví-li se vada v průbÄ›hu šesti mÄ›síců od pÅ™evzetí, má se za to, že vÄ›c byla vadná již pÅ™i pÅ™evzetí. 

Nemá-li vÄ›c výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové vÄ›ci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepÅ™iměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti vÄ›ci, může kupující požadovat jen výmÄ›nu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúmÄ›rné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranÄ›ní vady.

Právo na dodání nové vÄ›ci, nebo výmÄ›nu součásti má kupující i v pÅ™ípadÄ› odstranitelné vady, pokud nemůže vÄ›c Å™ádnÄ› užívat pro opakovaný výskyt vady po opravÄ› nebo pro vÄ›tší počet vad. V takovém pÅ™ípadÄ› má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové vÄ›ci bez vad, na výmÄ›nu její součásti nebo na opravu vÄ›ci, může požadovat pÅ™iměřenou slevu. Kupující má právo na pÅ™iměřenou slevu i v pÅ™ípadÄ›, že mu prodávající nemůže dodat novou vÄ›c bez vad, vymÄ›nit její součást nebo vÄ›c opravit, jakož i v pÅ™ípadÄ›, že prodávající nezjedná nápravu v pÅ™iměřené dobÄ› nebo že by zjednání nápravy spotÅ™ebiteli působilo značné obtíže.

V pÅ™ípadÄ› prokázání, že dodaná vÄ›c nemá vlastnosti a kvalitu, které si obÄ› strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení vÄ›ci k prodejci, stejnÄ› tak od nÄ›j zpÄ›t k zákazníkovi prodejce.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na tÄ›chto adresách:

Pro zaslání zboží: obluk.cz, VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 Brno.

FormuláÅ™ pro reklamaci zboží naleznete zde

Pro osobní doručení: Brno: VeslaÅ™ská 25, PSÄŒ 637 00 Brno.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formÄ›, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v pÅ™ípadÄ› vadného plnÄ›ní. Nebrání-li tomu povaha vÄ›ci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení vÄ›ci obsahujícím uvedené údaje. 
Uplatní-li kupující právo z vadného plnÄ›ní, potvrdí mu prodávající v písemné formÄ›, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

10. Záruka za jakost v pÅ™ípadÄ› kupujícího, který není spotÅ™ebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotÅ™ebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovnÄ› mezi smluvními stranami sjednáno. OdpovÄ›dnost prodávajícího za vady se v takovém pÅ™ípadÄ› Å™ídí občanským zákoníkem.

 

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V pÅ™ípadÄ›, že se DPH do uzavÅ™ení kupní smlouvy popÅ™. do odeslání zboží zmÄ›ní, je kupující s pÅ™ihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popÅ™. prodávající neprodlenÄ› zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdÄ›lení, kam je možné uhradit kupujícímu pÅ™eplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je Å™ádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetnÄ› akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (vÄ›rnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V pÅ™ípadÄ›, že sleva nebo slevový kupon bude uplatnÄ›n v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnÄ›ní slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém pÅ™ípadÄ› je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyÅ™ídit objednávku bez této slevy či uplatnÄ›ného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnÄ›ní konkrétní slevy jsou pÅ™iloženy buď pÅ™ímo ke slevÄ› (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobnÄ› popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání. V pÅ™ípadÄ›, že dojde pÅ™i výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovnÄ› uvedeno jinak. V pÅ™ípadÄ› více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V pÅ™ípadÄ›, že slevu uplatní kupující, který není spotÅ™ebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnÄ›ní slevy a slevové kupony odmítnout.

V pÅ™ípadÄ›, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepÅ™evádí a nevyčerpaná suma se zpÄ›tnÄ› neproplácí.

 

13. Ochrana osobních údajů

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich zmÄ›nu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující mÄ›nit na internetových stránkách www.notino.cz v sekci „Váš účet“.

Více informací naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Po uskutečnÄ›ní objednávky, bude pÅ™edán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průbÄ›hu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovnÄ› souhlasí.

Pro vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu našeho postavení na trhu využíváme jako zpracovatele společnost Google, které předáváme některé údaje o činnosti našich zákazníků na našich internetových stránkách.

 

14. VyjádÅ™ete svůj názor

V průbÄ›hu následujících 14 dnů vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podÄ›lit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

 

15. Elektronická fakturace

SpotÅ™ebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu o expedici zakázky. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu a kdykoli na vyžádání na emailu info@obluk.cz

 

16. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat pÅ™ijatou tržbu u správce danÄ› online; v pÅ™ípadÄ› technického výpadku pak nejpozdÄ›ji do 48 hodin.

 

17. ZávÄ›rečné ujednání

Objednávka spotÅ™ebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavÅ™ení kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnÄ›ní a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavÅ™ení smlouvy jsou spotÅ™ebiteli zÅ™ejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišÅ¥ovat a opravovat chyby vzniklé pÅ™i zadávání dat pÅ™ed podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostÅ™edků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnÄ›ní samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotÅ™ebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního Å™ízení v pÅ™ípadÄ› sporu, pÅ™ípadnÄ› subjektem k vyÅ™izování stížností kupujících, je ÄŒeská obchodní inspekce, se sídlem ŠtÄ›pánská 567/15, 120 00 Praha 2, IÄŒ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zÅ™ízená zákonem č. 64/1986 Sb., o ÄŒeské obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit pÅ™es e-podatelnu na webových stránkách ÄŒeské obchodní inspekce. Dále je možné spor Å™ešit on-line prostÅ™ednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává ÚÅ™ad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobních údajů, www.uoou.cz

Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v tÄ›chto VOP neaplikují.

ZnÄ›ní tÄ›chto VOP může zhotovitel mÄ›nit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti pÅ™edchozího znÄ›ní VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Jezdecké potÅ™eby Obluk, s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 9. 3. 2017.